Lao (ພາສາລາວ)English (United Kingdom)
Choose Your Language

ຖານຄວາມຮູ້

ກ່ຽວກັບໂຄງການ

Event Calendar

April 2014
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Login

 

 

ຜົນໄດ້ຮັບທີ 1: ປັບປຸງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບໃນການຄວບຄຸ່ມຂອງລັດຖະບານຕາມສົນທິສັນຍາລະຫວ່າງປະເທດຕໍ່ກັບວຽກງານຊີວະນາໆພັນຂອງລາວ

  • ການສ້າງຂອດປະສານງານລະຫວ່າງອົງການຕ່າງໆ ແລະກົນໄກໃນການຮ່ວມມືສຳຫລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາຂອງລັດຖບານແລະຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການກວດສອບບັນດາປັດໃຈທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ໃຊ້ໃນວົງກວ້າງເພື່ອການລາຍງານສະຖານະພາບຂອງການປະຕິບັດສົນທິສັນຍາດ່ັງກ່າວ.
  • ປະສົມປະສານກົນໄກລການປະສານງານຮ່ວມກັບຜູ້ທີໄດ້ຈັດຕັງປະຕິບັດຢູ່່ແລ້ວສຳຫລັບຂໍຕົ້ກລົງພະຫຸພາຄີກ່ຽວກັບຊີວະນາໆພັນ
  • ການນຳໃຊ້ສົນທີສັນນາເປັນຄືກົນໄກອັນໜຶ່ງໃນການສົ່ງເສີມໃນການເຈລະຈາກັບສາກົນແລະຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງລຶກຊຶງຂອງຊີວະນາໆພັນ

ຜູ້ຮ່ວມເຮັດວຽກຫລັກຂອງ ຜົນໄດ້ຮັບທີ 1:

  ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງຜົນໄດ້ຮັບທີ 1 ແລ້ວແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການ IUCN ພາຍໃຫ້ການຮ່ວມມືຢ່າງຊະນິດແໜ້ນກັບ:

  • ກົມປ່າໄມ້
  • ອົງການນໍ້າແລະສິ່ງແວດລ້ອມ
  • ກະຊວງກະສິກຳແລະປ່າໄມ້